Polityka prywatności

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Pydo i Wspólnicy spółka komandytowa („Kancelaria”) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000392629, adres: ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, REGON: 143797772, NIP: 5213611635, www.pydo-legal.com. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych. Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Cele, podstawa prawna, okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach:
a) świadczenia usług prawnych na rzecz osoby, która jest stroną umowy z Kancelarią lub w celu podjęcia działań na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie tego celu przez okres niezbędny do podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia umowy, przez okres niezbędny dla jej realizacji;
b) świadczenia usług prawnych na rzecz klientów Kancelarii (innych niż wskazani w lit. a lub w celu korzystania przez Kancelarię z usług podmiotów trzecich (np. dostawców usług IT). W takim przypadku Kancelaria może przetwarzać dane służbowe (m.in. imię, nazwisko, numer służbowego telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej, stanowisko/rolę w strukturze podmiotu, informacje na temat istniejących relacji oraz kontaktów z Kancelarią), w szczególności osób zasiadających w organach statutowych, pracowników i współpracowników klientów Kancelarii oraz kontrahentów klientów Kancelarii (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie tego celu przez okres niezbędny do ochrony interesów klientów Kancelarii związanych z realizacją przez daną osobę obowiązków służbowych tj. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;
c) archiwalnych (dowodowych) na wypadek potrzeby wykazania prawnie istotnych faktów związanych z zawieranymi przez Kancelarię umowami, w tym w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Kancelarii lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie tego celu przez okres nie dłuższy niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Kancelarii;
d) prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią. W takim przypadku Kancelaria może przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody kandydata, na podstawie weryfikacji danych udostępnionych publicznie przez daną osobę (np. na internetowych portalach branżowych lub zawodowo-biznesowych) lub na podstawie rekomendacji podmiotów trzecich (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie tego celu przez okres nieprzekraczający 180 dni od dnia otrzymania danych osobowych przez Kancelarię. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 360 dni;
e) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących (np. ustawy o radcach prawnych, innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, przepisów dotyczących rachunkowości, przepisów podatkowych) lub obowiązków związanych z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kancelarii (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie tego celu przez okres trwania obowiązku prawnego nałożonego na Kancelarią przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
Dane osobowe udostępnione Kancelarii nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie podlegają profilowaniu.

Uprawnienia
Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
a) żądania od Kancelarii dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b) wniesienia do Kancelarii sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
c) przeniesienia danych osobowych;
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w dowolnym momencie - jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie zgody;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa) - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy prawa.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Kancelarii, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi IT oraz usługi z zakresu księgowości. W każdym przypadku powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje z uwzględnieniem wymogów określonych w RODO, w szczególności pod warunkiem zapewnienia przez podmiot przetwarzający wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Źródła i kategorie danych osobowych
Dane osobowe są zbierane przez Kancelarię bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od organizacji, z którą dana osoba współpracuje (np. realizuje swoje obowiązki służbowe wobec pracodawcy). W uzasadnionych przypadkach Kancelaria może uzyskiwać dane osobowe we własnym zakresie, w tym ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz internetowe portale branżowe i zawodowo-biznesowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej niepodanie danych osobowych uniemożliwi Kancelarii podjęcie współpracy z daną osobą lub za pośrednictwem danej osoby. Jeżeli dane osobowe są zbierane nie od osoby, której dane dotyczą Kancelaria może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych: imiona, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko/rolę w strukturze podmiotu w związku ze współpracą, z którym dane zostały przekazane, informacje na temat istniejących relacji oraz kontaktów z Kancelarią, numery identyfikacyjne takie jak NIP lub PESEL. Jeżeli dane osobowe są zbierane od osoby, której dane dotyczą, zakres kategorii danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię wynika z czynności danej osoby stanowiącej podstawę dla Kancelarii do przetwarzania danych osobowych. W szczególności kategorie te mogą wynikać z treści zgody otrzymanej przez Kancelarię od danej osoby.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
Wszelkie pytania w zakresie ochrony danych osobowych prosimy kierować drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: rodo@pydo-legal.com lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr: +48 22 395 58 70.

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne
Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) które ułatwiają korzystanie z jego zasobów oraz pozwalają na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu użytkowników w ramach serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze użytkownika – serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia użytkownika możliwości korzystania z serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane.
Serwis do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających serwis i służy poprawie jakości funkcjonowania serwisu oraz przeanalizowaniu w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu.

Wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych
Przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu. Takim oprogramowaniem jest przeglądarka internetowa. Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika dlatego prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki.

Zarządzanie plikami cookies
Użytkownicy mogą samodzielnie określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanej w plikach cookies poprzez zmianę ustawień dotyczących zapisywania plików cookies na urządzeniu, w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Kancelaria


O nas


Kancelaria Pydo i Wspólnicy powstała jako efekt wieloletniej współpracy prawników świadczących usługi na rzecz dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. Zajmujemy się w szczególności inwestycjami w zakresie energii odnawialnej i nieruchomości.

Reprezentujemy Klientów przy rozwiązywaniu sporów sądowych, oraz doradzamy podczas skomplikowanych procesów inwestycyjnych i transakcyjnych. Zapewniamy jednocześnie wsparcie prawne i biznesowe, co czyni nas wartościowymi partnerami w interesach. Identyfikujemy istotę problemu z perspektywy menedżerskiej i doradzamy najskuteczniejsze rozwiązania.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców planujących i wdrażających inwestycje na rynku krajowym i międzynarodowym, niezależnie od ich wolumenu. Specjalizujemy się w opracowywaniu prawnych aspektów strategii inwestycyjnej, kształtowaniu relacji między inwestorami, a także zabezpieczaniu wykonania zobowiązań oraz sądowym dochodzeniu roszczeń.


Misja


Wierzymy, że połączenie profesjonalizmu, otwartości i najwyższej jakości świadczonych usług zaprocentuje pełnym zaufaniem wśród naszych Klientów. Wytyczanie wspólnych celów oraz rzetelne dążenie do ich realizacji to naszym zdaniem gwarancja długoletniej i dobrze układającej się współpracy. W trosce o niezwykle cenny czas Klienta, dostosowujemy się do jego potrzeb i działalności poprzez pełną dyspozycyjność prawników. Jesteśmy dynamiczni i z powodzeniem odpowiadamy na tendencje rynkowe.

Naszym największym sukcesem jest sukces naszych Klientów.

Naszym największym sukcesem jest sukces naszych Klientów

Obszary praktyki

01

Energetyka

Energetyka i surowce naturalne

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w sektorach energetyki oraz surowców naturalnych. W branży energetycznej doradzamy zarówno w zakresie energetyki tradycyjnej, jak i odnawialnych źródeł energii. W zespole Kancelarii znajdują się prawnicy doświadczeni we współpracy ze Spółkami Skarbu Państwa z sektora energetycznego a także największymi deweloperami farm wiatrowych działającymi na terenie Polski.

Nasi prawnicy współpracują przy wdrażaniu innowacyjnych technologii, m.in. w zakresie zgazowania węgla, materiałów węglowych niskiej jakości oraz odpadów komunalnych, zarówno w skali wielkoprzemysłowej, jak również w zakresie energetyki rozproszonej. Kancelaria uczestniczy w organizacji projektów wykorzystujących najnowsze regulacje OZE, w tym nowe możliwości pozyskiwania wsparcia oraz nowe formy działania (klastry, spółdzielnie energetyczne).

Wśród świadczonych przez nas usług znajdują się:

» pełne wsparcie prawne na każdym etapie rozwijania projektów budowy instalacji energetyki konwencjonalnej oraz OZE – w szczególności przeprowadzenie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę farmy wiatrowej;
» wsparcie prawne w trakcie realizacji nowych inwestycji oraz podczas ich modernizacji;
» doradztwo regulacyjne – w szczególności podczas postępowań taryfowych, koncesyjnych oraz dotyczących odmowy zawarcia umów energetycznych, a także podczas innych postępowań, m.in. przed prezesami URE, ARM, ARR, ministrem gospodarki, ministrem środowiska i innymi organami regulacyjnymi;
» audyty prawne w zakresie stosowania przepisów prawa energetycznego, OZE oraz ustaw i aktów wykonawczych powiązanych;
» obsługa prawna przy negocjowaniu, projektowaniu oraz implementacji umów o przyłączenie do sieci, a także przy handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia;
» wsparcie prawne w procesie afiliacji klientów na towarowej giełdzie energii;
» doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych;
» zabezpieczenie pozycji kontraktowych Klientów przy transakcjach zawieranych w branży energetycznej;
» obsługa transakcji M&A.

02

Innowacyjne
technologie
Innowacyjne technologie

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną procesów pozyskiwania i wdrażania innowacyjnych technologii, w szczególności na potrzeby sektora wydobywczego oraz energetycznego (energetyka konwencjonalna i OZE, surowce naturalne). Współpracujemy z interdyscyplinarnym zespołem ekspertów, m.in. z dziedziny górnictwa, chemii i energetyki. Wspieramy przedsiębiorców podczas procedury pozyskania technologii, negocjacjach, przygotowaniu umów niezbędnych dla wdrożenia technologii i dalszej realizacji projektu, m.in. umów licencyjnych, umów w zakresie pozyskania finansowania oraz różnego rodzaju umów o wspólnym przedsięwzięciu. Zapewniamy bezpieczne ramy prawne dla współpracy pomiędzy sektorem prywatnym, państwowym i samorządowym, także w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Obecnie jesteśmy zaangażowani w procesach wdrożenia najnowocześniejszych, czystych technologii węglowych w skali wielkoprzemysłowej - zgazowanie węgla i materiałów węglowych niskiej jakości oraz odpadów komunalnych, jak również innych nowych technologii na potrzeby projektów tzw. energetyki rozproszonej (OZE, instalacje hybrydowe, współspalanie, biogaz).

03

Fuzje,
przejęcia
i restrukturyzacje

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii jest doradztwo w zakresie fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek i grup kapitałowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do każdej transakcji podchodzimy indywidualnie i kreatywnie, dostosowując ją do potrzeb Klienta. Zapewniamy koordynację całego procesu transakcji – rozpoczynamy od przygotowania struktur prawnej i podatkowej planowanej transakcji, uwzględniając optymalizację jej kosztów, a następnie świadczymy pomoc prawną na wszystkich kolejnych etapach transakcyjnych oraz potransakcyjnych. Doradzamy przy transakcjach wszystkich typów, świadcząc usługi szczególnie w zakresie:

» sprzedaży i nabycia udziałów (akcji) spółek;
» sprzedaży i nabycia przedsiębiorstw;
» badań prawnych i podatkowych (due diligence);
» umów joint venture i umów wspólników;
» restrukturyzacji grup kapitałowych;
» łączenia, podziałów i przekształceń spółek.

04

Zamówienia publiczne i PPP

Zamówienia publiczne i PPP

Specjalizujemy się w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zapewniamy bezpieczne ramy prawne dla współpracy pomiędzy sektorem prywatnym, państwowym i samorządowym, także w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Wspieramy naszych Klientów począwszy od fazy przygotowania oferty, poprzez ocenę spełnienia wymogów dokumentacji przetargowej oraz wskazanie wynikających z niej ryzyk, rozwiązywanie bieżących problemów na etapie postępowań przetargowych oraz wykonania projektu, a także obsługę ewentualnych sporów z dziedziny zamówień publicznych. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nasi prawnicy są ekspertami w dziedzinie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w branżach budowlanej, transportowej, energetycznej oraz ESCO. Branża Energy Service Company jest przedmiotem wieloletniej praktyki naszej kancelarii. Jesteśmy ekspertami w pełnozakresowej obsłudze projektów energetycznych w branży ESCO. Na co dzień bierzemy udział w pozyskaniu i wykonaniu takich projektów, a także reprezentujemy naszych klientów w sporach wynikających z ich realizacji.

Posiadamy doświadczenie zarówno w obsłudze wykonawców jak i zamawiających publicznych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie procesu przygotowania oferty wykonawcy i udziału w postępowaniu zamówieniowym. Zespół Kancelarii dokonuje analizy dokumentacji zamawiającego oraz doradza w zakresie szczegółowych procedur zamówieniowych (m. in. warunki udziału w postępowaniu, wymagana dokumentacja, sporządzanie wyjaśnień wykonawcy). W zakres naszych usług wchodzi także bezpośrednie wsparcie w negocjacjach (procedury PPP) i obsługa procesów towarzyszących w tym tworzenie SPV, opracowanie umów konsorcjum oraz wsparcie formalno-prawne przy kontraktowaniu dostawców, podwykonawców itp.

05

Prawo
spółek


Prawo spółek

Istotną dziedzinę działalności Kancelarii stanowi doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego. Szerokie doświadczenie pozwala nam zrozumieć oczekiwania naszych Klientów, a następnie zapewnić im właściwą pomoc przy wszelkich procesach inwestycyjnych. Podejście biznesowe łączymy ze znajomością aktualnych osiągnięć polskiej i zagranicznej doktryny prawniczej. Dzięki temu możemy współpracować z podmiotami o kapitale międzynarodowym. Doradzamy w sprawach dotyczących m.in.:

» tworzenia spółek, ich oddziałów oraz przedstawicielstw;
» planowania optymalizacji prawno-podatkowej struktury grupy kapitałowej;
» umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami;
» rozwiązywania sporów między wspólnikami i akcjonariuszami;
» bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych;
» obsługi prawnej organów spółek kapitałowych;
» likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
» reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
» reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.

06

Postępowania
sądowe
i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Zapewniamy reprezentację procesową przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w zakresie rozwiązywania sporów na wszystkich ich etapach – począwszy od mediacji lub próby ugodowego zakończenia sporu, przez reprezentowanie Klienta podczas sądowego dochodzenia roszczeń zmierzającego do ich zabezpieczenia i wydania końcowego orzeczenia, a skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania upadłościowego.

Pracę rozpoczynamy od szczegółowej oceny sytuacji i wyboru najlepszego rozwiązania. Profesjonalne przygotowanie materiału przed wytoczeniem powództwa jest podstawą dalszego działania. Dokonujemy analizy zasadności roszczeń w postępowaniu, pomagamy w zebraniu materiału dowodowego i w przygotowaniach do ewentualnego procesu – również poprzez zabezpieczenie roszczeń i dowodów. Dostosowujemy strategię prowadzenia sprawy do potrzeb Klienta.

Z powodzeniem prowadzimy zawiłe, wielowątkowe i precedensowe sprawy procesowe zarówno w celu dochodzenia wierzytelności naszych Klientów, jak i udzielania im skutecznej ochrony przed kierowanymi przeciwko nim roszczeniami. Dla wygody naszych Klientów reprezentację procesową zapewniamy we wszystkich obszarach praktyki Kancelarii. Doradzamy w sporach pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego oraz w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy.

07

Kontrakty
handlowe


Kontrakty handlowe

W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię znajduje się doradztwo w zakresie negocjowania, przygotowywania, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych. Przygotowujemy umowy zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, skutecznie rozpoznając i zabezpieczając możliwe ryzyka, w tym ryzyka podatkowe. Dla wygody naszych Klientów oferujemy również zastępstwo procesowe w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń wynikłych w związku z wykonywaniem umów. Służymy pomocą w szczególności w zakresie umów:

» roboty budowlane i generalne wykonawstwo;
» prace projektowe i nadzór autorski;
» sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
» z dostawcami mediów i usług;
» z podwykonawcami;
» z zakresu praw własności intelektualnej;
» związanych z rynkiem e-commerce.

08

Prawo
pracy


Prawo pracy

Prawnicy Kancelarii posiadają duże doświadczenie w zakresie zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy, w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów sądowych powstałych w związku z wykonywaniem pracy. Wieloletnia praktyka w tej dziedzinie prawa pozwala nam z powodzeniem doradzać zarówno przy konstruowaniu umów stanowiących źródło zatrudnienia, jak i podczas przygotowywania innych, niezbędnych dokumentów zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Jako specjaliści przygotowujemy również opinie prawne w skomplikowanych sprawach związanych z wykładnią przepisów prawa pracy. Obszary naszej praktyki obejmują:

» reprezentację pracodawców przy rozwiązywaniu sporów z pracownikami zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej;
» przygotowywanie analiz i opinii prawnych obejmujących zagadnienia indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy;
» przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę i cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia, w tym kontraktów menedżerskich;
» sporządzanie umów o zakazie konkurencji oraz negocjowanie ich warunków;
» doradztwo w toku fuzji i przejęć polegające na kompleksowym zabezpieczeniu interesów pracodawcy;
» doradztwo w przedmiocie optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia;
» przygotowywanie regulaminów oraz polityki wewnętrznej pracodawcy.

09

NieruchomościNieruchomości

Jako zespół posiadamy duże doświadczenie w branży nieruchomościowej oraz w sektorze budowlanym. Doradzamy na poszczególnych etapach inwestycji – od analizy stanu prawnego nieruchomości ze wskazaniem istniejących i potencjalnych ryzyk, po pomoc związaną z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, nabyciem nieruchomości oraz jej finansowaniem. Świadczymy również stałe doradztwo w zakresie prawnych aspektów użytkowania nieruchomości. Wśród obszarów naszej specjalizacji znajdują się:

» opracowywanie struktury transakcji nabywania nieruchomości przy uwzględnieniu aspektów prawno-podatkowych i finansowych;
» negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów obejmujących nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz kompleksowe doradztwo na etapie ich wykonywania;
» negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów obejmujących oddawanie nieruchomości do użytku osobom trzecim, m.in. w ramach umowy najmu i dzierżawy, oraz kompleksowe doradztwo na etapie ich wykonywania;
» przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie usuwania ich negatywnych wyników;
» obsługa prawna przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, m.in. ograniczonych praw rzeczowych;
» doradztwo dotyczące zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego;
» obsługa transakcji typu sale-and-lease-back;
» zarządzanie nieruchomościami i komercyjne ich wykorzystanie;
» prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości;
» kompleksowe doradztwo dotyczące transakcji M&A na rynku nieruchomości.

10

Własność
intelektualna,
e-commerce

Własność intelektualna, e-commerce

Doradzamy w zakresie własności intelektualnej: praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, oznaczenia geograficzne), a także w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiadamy również doświadczenie na rynku nowych technologii oraz w handlu za pośrednictwem Internetu. Doradzamy, jak chronić: know-how firmy, tajemnicę przedsiębiorstwa oraz prawa autorskie. Świadcząc usługi na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów, tworzymy strategie ochrony dóbr niematerialnych. Zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia działalności, a także podczas fuzji, przejęć czy podziałów spółek. Wśród szerokiego wachlarza oferowanych przez nas usług znajdują się w szczególności:

» negocjowanie, przygotowywanie oraz opiniowanie umów z zakresu praw własności intelektualnej;
» prowadzenie procesów due diligence mających na celu ocenę ryzyka w zakresie ochrony praw własności intelektualnej;
» prowadzenie postępowań sądowych wynikłych na tle naruszenia praw własności intelektualnej;
» przygotowywanie oceny planowanych działań marketingowych Klientów w świetle prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
» przygotowywanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych obejmujących ochronę własności intelektualnej;
» przygotowywanie regulaminów stron internetowych, w tym stron służących do prowadzenia handlu elektronicznego.

11

KREDYTY WE FRANKACHKredyty we frankach

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w sprawach o kredyty we frankach szwajcarskich. Rozumiemy specyfikę spraw frankowych, dlatego gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta.

Kancelaria oferuje pomoc na wszystkich etapach sporu – od próby jego ugodowego zakończenia poprzez prowadzenie postępowań w sądach wszystkich instancji, a kończąc na faktycznym odzyskaniu nienależnych bankowi świadczeń.

Sprawy o kredyty we frankach zaczynamy od szczegółowej analizy umowy kredytowej, aby dobrać najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania. Oferujemy sporządzenie reklamacji oraz prowadzenie rozmów ugodowych z bankiem, a w razie bezskuteczności tej metody, pomagamy w zebraniu materiału dowodowego i w przygotowaniach do procesu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, które pozwala nam z powodzeniem uzyskiwać korzystne dla naszych Klientów rozstrzygnięcia, również w sprawach skomplikowanych i precedensowych. W sporach dotyczących kredytów we frankach wybieramy najlepszą dla Klienta drogę dochodzenia swych roszczeń, odpowiednio tym samym formułując roszczenia wobec banku.

Oferujemy:

»Analizę umowy kredytowej;
»Obliczenie możliwej do dochodzenia kwoty;
»Sporządzenie reklamacji do umowy kredytu;
»Pomoc w przygotowaniu do wszczęcia sprawy sądowej, w tym w zebraniu dowodów;
»Sporządzenie pozwu, jak również pozwu zbiorowego;
»Prowadzenie spraw sądowych w każdej instancji;
»Pomoc w czynnościach mających na celu nie tylko prawne ale i faktycznie zakończenie sporu.

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie prawne i biznesowe

Zespół


Partnerzy


Jacek Pydo

partner zarządzający

Jacek Pydo / partner zarządzający

Obszary specjalizacji: prawo spółek, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo upadłościowe, prawo energetyczne, prawo ochrony środowiska, prawo nieruchomości, obsługa transakcji M&A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację sądową. Od 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Praktykował w czołowych kancelariach warszawskich oraz jako prawnik wewnętrzny, obsługując podmioty z branży energetycznej. Świadczył doradztwo prawne m.in. jednemu z największych w Polsce deweloperów projektów farm wiatrowych. Od 2011 roku jest Partnerem Zarządzającym Kancelarii.

Specjalizuje się w obsłudze skomplikowanych transakcji M&A, prawie rynków kapitałowych i prawie nieruchomości. Doradza jako ekspert przy projektach inwestycyjnych z zakresu energetyki, zapewniając wsparcie prawne na każdym etapie ich rozwoju, począwszy od projektowania inwestycji i zapewnienia finansowania, po wykonawstwo i odbiory techniczne.

Szczególnie interesuje się zagadnieniami prawymi związanymi z wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz wpływem bieżących zmian regulacji prawnych na sektory wydobywczy i OZE. Uczestniczy w rozwijaniu projektów wykorzystujących tzw. czyste technologie węglowe, zarówno w skali wielkoprzemysłowej, jak i w zakresie tzw. energetyki rozproszonej.

Paweł Zajkowski

partner

Paweł Zajkowski / partner

Obszary specjalizacji: prawo spółek, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo upadłościowe, prawo energetyczne, prawo ochrony środowiska, odnawialne źródła energii, obsługa transakcji M&A.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa podatkowego.

Specjalizację w dziedzinie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego rozpoczął w 2004 roku. W ciągu wieloletniej praktyki w dwóch czołowych polskich kancelariach prawnych przeprowadził szereg transakcji o wysokim stopniu skomplikowania: restrukturyzacje krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych, prywatyzacje, fuzje i przejęcia, umowy inwestycyjne czy emisje akcji z wykorzystaniem aportów w postaci złożonych aktywów.

Jest ekspertem w zakresie energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii. W ramach obsługi prawnej jednego z największych w Polsce deweloperów projektów farm wiatrowych kompleksowo obsługiwał procesy rozwijania projektów z zakresu energii odnawialnej oraz procesy inwestycyjne dotyczące finansowania oraz budowy farm wiatrowych. Od 2011 roku działa jako partner Kancelarii, kontynuując wdrażanie projektów z dziedziny energetyki w polskim oraz międzynarodowym środowisku inwestorów.

Szczególnie interesuje się zagadnieniami prawymi związanymi z wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz wpływem bieżących zmian regulacji prawnych na sektory wydobywczy i OZE. Uczestniczy w rozwijaniu projektów wykorzystujących tzw. czyste technologie węglowe, zarówno w skali wielkoprzemysłowej, jak i w zakresie tzw. energetyki rozproszonej.


Prawnicy


Anna Bochenek-Hołoga

associate

Anna Bochenek-Hołoga / associate

Obszary specjalizacji: prawo handlowe, prawo nieruchomości, procedura cywilna, prawo cywilne, prawo autorskie i prawa pokrewne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach warszawskich, zajmując się zagadnieniami prawa autorskiego. Jako prawnik wewnętrzny jednego z największych w Polsce deweloperów farm wiatrowych zajmowała się bieżącą obsługą korporacyjną grupy kapitałowej oraz zagadnieniami prawa nieruchomości, a także prowadziła spory sądowe.

Krzysztof Obidziński

senior associate

Krzysztof Obidziński / senior associate

Główne obszary specjalizacji: prawo cywilne – zobowiązania, prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno–prywatne, kontrakty handlowe.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Kolegium Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską nt. umów inwestycyjno–budowlanych oraz zastosowania wzorców kontraktowych FIDIC w prawie polskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla podmiotów sektora publicznego oraz w międzynarodowych firmach inżynieryjno–budowlanych. Zajmował się przygotowaniem dużych inwestycji publicznych w obszarze energetyki a także obsługą prawną projektów budowy infrastruktury transportowej w Polsce, Czechach i na Węgrzech w tym doradzając w sporach dotyczących kontraktów opartych na wzorach FIDIC. Prowadził m. in. sprawy związane z podwykonawstwem w kontraktach budowlanych, służebnością przesyłu oraz postępowaniami przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W kancelarii zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie inwestycji budowlanych, energetyki i zamówień publicznych oraz projektami PPP.

Michal Łysakowski

associate

Michał Łysakowski / associate

Obszary specjalizacji: prawo spółek, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo ochrony danych osobowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2015r. uzyskał tytuł radcy prawego

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, uczestnicząc w obsłudze przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach produkcji przemysłowej i spożywczej, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w branży budowlanej. W kancelarii świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi korporacyjnej, prawa umów oraz prawa pracy na rzecz podmiotów działających w branży budowalnej, chemicznej, energetycznej oraz doradztwa personalnego.

Anna Ligocka-Działek

junior associate

Anna Ligocka-Działek / junior associate

Obszary specjalizacji: prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo pracy, procedura cywilna, prawo cywilne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała we wrocławskich i warszawskich kancelariach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, posiada także doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego. W kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą klientów korporacyjnych, a także zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz prawa spółek.

Karolina Błaszczyk

junior associate

Karolina Błaszczyk / junior associate

Obszary specjalizacji: prawo budowlane, prawo energetyczne, postępowanie cywilne oraz postępowanie administracyjne.

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktywnie zaangażowana w życie Uczelni. W roku akademickim 2016/2017 Rzecznik Praw Studenta z ramienia Samorządu Studentów UKSW.

Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc bezpłatną pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz odbywając praktyki w IV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

Katarzyna Szczegot

office manager

Katarzyna Szczegot / office manager

Absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, kierunku administracja o specjalizacji finanse i bankowość oraz absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe głównie zdobywała podczas pracy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na stanowisku protokolanta sądowego – stażysty oraz podczas pracy i stażu na Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie.


Of Counsel


Barbara Szachniewicz

adwokat

Barbara Szachniewicz / adwokat

Obszary specjalizacji: postępowanie sądowe, prawo cywilne i gospodarcze, prawo upadłościowe, prawo pracy i rodzinne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła tam także Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. W 1997 roku, po zakończeniu etatowej aplikacji sądowej w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, zdała egzamin sędziowski z bardzo dobrym wynikiem i w tym samym roku zaczęła orzekać w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Następnie w latach 2004–2009 orzekała w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W związku z wieloletnią pracą na stanowisku sędziego posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa procesowego, (zwłaszcza cywilnego i gospodarczego), a także w postępowaniu przed sądami zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.

Od czasu przejścia do zawodu adwokata zajmuje się obsługą prawną firm – specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych, cywilnych, upadłościowych, i pracowniczych. Prowadzi również sprawy rodzinne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw majątkowych związanych z działalnością gospodarczą stron.

Maciej Gronner

Radca prawny

Maciej Gronner / Radca prawny

Główne obszary specjalizacji: prawo cywilne, prawo zamówień publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a następnie złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zamówień publicznych zdobyte dzięki pracy w jednej z warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się obsługą prawną zamawiających, w tym zamawiających sektorowych, a także wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach swojej praktyki wielokrotnie doradzał zamawiającym w sprawach związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowywał projekty dokumentacji przetargowej dla przedmiotowych postępowań, zapewniał wsparcie prawne zamawiającym w toku prowadzonych postępowań, a także w czasie realizacji zamówienia przez wykonawców, w szczególności w zakresie dopuszczalności dokonania zmian zawartych umów. Przeprowadzał również kontrolę prawidłowości udzielanych zamówień publicznych przez beneficjentów programów finansowanych ze środków pochodzących z UE mające na celu weryfikację czy wybór wykonawców nastąpił zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Istotną część jego doświadczenia stanowi doradztwo na rzecz wykonawców, zarówno na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – począwszy od analizy dokumentacji przetargowej, sporządzania lub weryfikacji ofert, udzielania odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny, oceny zasadności wniesienia środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego w postępowaniu, a kończąc na sporządzaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, jak i podczas realizacji kontraktu publicznego.

Jesteśmy dynamiczni, ambitni i nie boimy się nowych wyzwań

Rekrutacja

Jako Kancelaria specjalizująca się m.in. w obsłudze projektów energetycznych / ESCO / OZE / budowlanych, poszukujemy prawników wspierających nasz zespół w ww. dziedzinach prawa.
Oferujemy szerokie możliwości rozwoju, przyjazną atmosferę pracy oraz prestiżową lokalizację w naszej nowej siedzibie przy ul. Flory 9.
Obecnie rekrutujemy na niżej wymienione stanowiska:


Radca Prawny / Adwokat - Nr Ref. 1/2019

Wymagania szczegółowe:
»Wiedza i doświadczenie w co najmniej dwóch z następujących obszarów:
»pr. budowlane ¬w tym doświadczenie w obsłudze realizacji procesu inwestycyjnego i sporów na tle kontraktów budowlanych
»pr. energetyczne / OZE
»pr. nieruchomości
»prawo zamówień publicznych / PPP
»postępowania sądowe
»postępowania administracyjne
»pr. ochrony środowiska


oraz:
»minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w ww. dziedzinach zdobyte w kancelarii lub jako prawnik wewnętrzny;
»praktyka w dużych projektach inwestycyjnych łączących kilka dziedzin prawa, ze wskazaniem na szeroko rozumianą energetykę;
»biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
»proaktywność i umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw;
Prawnik (absolwent studiów prawniczych) / Aplikant radcowski/adwokacki - Nr Ref. 2/2019

» Samodzielna obsługa korporacyjna klientów Kancelarii,
» Wsparcie prawne zespołów Kancelarii w ramach poszczególnych specjalizacji, zwłaszcza w prawie budowlanym / nieruchomości / energetycznym / handlowym / cywilnym
» Przygotowywanie opinii i materiałów na potrzeby rozstrzygania zagadnień prawnych,
» Udział w audytach prawnych due diligence,
» Rozwój własnych kompetencji w ramach specjalizacji Kancelarii.


Wymagania:
» Ukończone studia prawnicze;
» Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelarii lub jako prawnik wewnętrzny;
» Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
» Umiejętność organizacji własnej pracy;
» Proaktywność, wnikliwość i rzetelność;Praktykant (student lub absolwent studiów prawniczych) - Nr Ref. 3/2019

Opis stanowiska:
» Wsparcie prawne zespołów Kancelarii w ramach poszczególnych specjalizacji;
» Przygotowywanie opinii i materiałów na potrzeby rozstrzygania zagadnień prawnych;
» Wsparcie organizacyjne w ramach pracy Kancelarii;
» Udział w audytach prawnych due diligence;
» Rozwój własnych kompetencji w ramach specjalizacji Kancelarii.


Wymagania:
» Ukończony co najmniej 3 rok studiów prawniczych;
» Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
» Umiejętność organizacji własnej pracy;
» Umiejętność pracy pod presją czasu;
» Pro – biznesowe podejście;
» Skrupulatność, wnikliwość i rzetelność;Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) na adres e-mail: rekrutacja@pydo-legal.com z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia.

Przed przesłaniem dokumentów aplikacyjnych prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną pod następującym linkiem: Polityka prywatności

Ponadto prosimy o zawarcie w CV jednej z poniższych klauzul:

 • na potrzeby udziału wyłącznie w obecnym procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Pydo i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie.”
 • na potrzeby udziału w obecnym i przyszłych procesach rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Pydo i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie.”
 • Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Brak udzielenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  INFORMACJA

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że zmienił się adres siedziby Kancelarii Prawnej Pydo i Wspólnicy sp.k.,
  z dotychczasowego: ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa na:
  Pydo i Wspólnicy sp.k
  ul. Flory 9 lok. 11
  00-586 Warszawa

  Prosimy o kierowanie korespondencji na ww. zmieniony adres siedziby.

  Ponadto informujemy, że nie ulegają zmianie numery NIP, REGON, KRS oraz dotychczasowe adresy e-mail, numery telefonów i faksu. Prosimy o aktualizację danych adresowych Spółki w Państwa bazach.

  Partnerzy Kancelarii Pydo i Wspólnicy.

  Kontakt


  Przed skontaktowaniem się z nami zapoznaj się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdującą się pod następującym linkiem: Polityka prywatności